OUDERVERENIGING

De oudervereniging van de Sint Franciscusschool heeft als doelstelling om in overleg en in samenwerking met het team activiteiten te organiseren buiten het reguliere schoolprogramma.
Hierbij valt te denken aan kerst, sinterklaas en het jaarlijkse schoolreisje.

Door het organiseren van activiteiten willen we de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd.
Voor een goede samenwerking met het team is er één leerkracht aanwezig bij de vergaderingen van de oudervereniging. Daarnaast staat de oudervereniging de leerkrachten bij met allerlei hand- en spandiensten.
Hierbij is het streven om zoveel mogelijk ouders bij de uitvoering van de activiteiten te betrekken. Dit gebeurt onder andere door de verschillende werkgroepen.
Via de nieuwsbrief van de school c.q. oudervereniging wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Lidmaatschap en contributie
Wanneer u als ouders uw kind aanmeldt op onze school wordt u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u aangeeft geen lid te willen worden. We gaan er vanuit dat ouders van nieuwe leerlingen lid worden zodat we alle leuke activiteiten kunnen blijven organiseren.
Als lid van de oudervereniging bent u verplicht tot het betalen van contributie. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 38,- per kind.

Voor kinderen die later instromen geldt een aangepast tarief wat naar rato zal worden berekend.

Verzekering bij activiteiten OV 
De oudervereniging verzorgt een aantal activiteiten gedurende het schooljaar. Hier zijn dan ook regelmatig vrijwilligers bij betrokken en bezoekers bij aanwezig. Hoe zit het dan met verzekeringen als er iets gebeurd? Alle activiteiten vanuit de OV vallen onder de verzekering van school. Het gaat hier om de aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering. Dit geldt voor vrijwilligers, bezoekers en alle overige deelnemers aan schoolse of buitenschoolse activiteiten.

De OV bestaat momenteel uit:
Arjen Dijksma - Voorzitter
Marleen Jellesma - Secretaris
Wendy ter Heide - Secretaris
Marieke Groenendal-Huitema - Penningmeester
Doeke Kleinste
Karin v/d Tol-Schokker
Yvonne Schuurer
Karin Oosterhof
Iris Snijder
Ingrid van der Vegt - Teamlid

Op de St. Franciscusschool is het hele jaar door sprake van een enorme inzet van ouders op uiteenlopende vlakken. Veel ouders werken mee in de verschillende werkgroepen, die helpen om school van alles mogelijk te maken.

De werkgroepen zijn:
            -    Dieren
            -    Tuin- en speelplaatsonderhoud
            -    Klussen
            -    Kerst
            -    Oud papier
            -    Avondvierdaagse
            -    Sinterklaas  
            -    Sportdag
            -    Wassen
            -    Versieringen
            -    Luizen
 

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl brinnummer: 05KA, Margreet Langen (directeur): 0612821433