MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De belangrijkste taak van de MR is de toetsing van het schoolbeleid. Op basis van de Wet Medezeggenschap op scholen wordt door de schoolleiding gevraagd om instemming en/of advies, waardoor het schoolbeleid formeel uitgevoerd kan worden. De MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht met betrekking tot de schoolbegroting en de vakantieregeling en instemmingsrecht met betrekking tot de formatie inzet op school en het meerjarig schoolplan. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om ongevraagd advies uit te brengen.
De MR van de St. Franciscusschool bestaat uit zes leden, drie teamleden en drie ouders. De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en kunnen daarna nog één keer worden herkozen.
Daarnaast kan een ouder of teamlid zich kandidaat stellen om deel te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Bisschop Möller Stichting waar beleidszaken op stichtingsniveau aan de orde komen.

MR-jaarplan 2017-2018
MR-jaarplan 2017-2018 dl. 2

De MR bestaat momenteel uit:
Erwin van Dijk, Voorzitter
Johan Veninga, Secretaris
Schelte Dirksma, lid
Inge Schut, Teamlid
Judith Holtzer, Teamlid
Patricia Kooiker, Teamlid
 

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl brinnummer: 05KA, Margreet Langen (directeur): 0612821433