PASSEND ONDERWIJS

Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs voor alle scholen ingevoerd. Voor onze school verandert er daardoor niets aan de inhoud van ons onderwijs: als Jenaplanschool geven wij al decennia lang Passend Onderwijs, niet alleen afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind, maar ook op de sociaal emotionele ontwikkeling, vol vertrouwen in de unieke kwaliteiten van ieder kind.
 
Passend Onderwijs betekent voor ons wel dat we als school duidelijk omschrijven welke ondersteuning we kunnen bieden in een schoolondersteuningsprofiel. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband Friesland, waar onze school bij hoort, bieden samen een dekkend aanbod  van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs te volgen en de ondersteuning te krijgen die zij daarbij nodig hebben.
 
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
· een korte typering van onze school (zie ook hoofdstuk 1  in deze schoolgids)
· de kwaliteit van onze basisondersteuning, waarop alle kinderen kunnen rekenen en van de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen lichte en extra ondersteuning te bieden.
· de deskundigheid voor lichte en voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
 
Ondersteuning bieden aan de kinderen
Basisondersteuning
Basisondersteuning betekent voor ons op school allereerst een veilige leeromgeving voor onze kinderen, waar kinderen nieuwsgierig mogen zijn en hun mogelijkheden durven te onderzoeken. In hoofdstuk 3 van deze schoolgids kunt u hier meer over lezen.
Binnen ons onderwijs werken wij handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn
goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Ook ouders worden hierbij betrokken. Op basis van de analyses worden ieder half jaar groepspoverzichten gemaakt waarin we doelen voor de kinderen omschrijven en waar nodig tussentijds aanpassen. Onze basisondersteuning is gericht op de kinderen die binnen ons reguliere aanbod zich goed kunnen ontwikkelen en zich de leerstof van de basisschool tot en met groep 8 eigen kunnen maken.
 
Lichte ondersteuning
Soms gaat de ontwikkeling van een kind niet vanzelf en heeft het voor korte of wat langere tijd een steuntje in de rug nodig. We spreken dan van lichte ondersteuning. Binnen lichte ondersteuning bieden wij de volgende voorzieningen:
· Aanbod voor dyslectische kinderen
· Aanbod voor hoogbegaafden
· Aanbod voor moeilijk lerende kinderen
· Aanbod voor leerlingen met internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek.
Dit aanbod wordt gerealiseerd binnen de organisatie van de eigen stamgroep en niet binnen apart georganiseerde groepen. Wij vinden het belangrijk kinderen zoveel mogelijk zich te ontwikkelen in hun eigen groep. Onderlinge acceptatie, uitwisseling van alle leerlingen heeft daarbij een grote meerwaarde.
 
Extra ondersteuning
Voor een klein aantal leerlingen is het moeilijk om de leerstof van de basisschool in 8 jaar helemaal te doorlopen. Deze leerlingen volgen een eigen leerlijn. Voor hen stellen we een ontwikkelingsperspectief op. In het ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd hoe we vanuit de onderwijsbehoefte van een kind aan tussendoelen kunnen werken. We leveren al heel veel maatwerk maar zeker binnen Passend Onderwijs het blijft dit een aandachtspunt binnen ons team: welke instructie, strategieën, hulpmiddelen en materialen kan een kind kan helpen om de doelen te bereiken (los van de methodes).
In ons aanmeldingsbeleid is wel duidelijk omschreven tot op welke hoogte en onder welke voorwaarde we leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte dit aanbod kunnen doen.
 
 

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl brinnummer: 05KA, Margreet Langen (directeur): 0612821433